ÁSZF:

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

OLD-MOBIL-KER BT

 

4405 Nyíregyháza Építő u 40 sz 8522/154 hrsz

 

 

 

 

 

 1. Megbízás felvétele során Vállalkozó megvizsgálja a szolgáltatás vállalásának lehetőségeit.
 2. Amennyiben a megbízás az adott járműtípusra vonatkozó karbantartási, javítási technológiától vagy a KRESZ elírásaitól eltér, Vállalkozó a megbízás végrehajtását megtagadhatja.
 3. A vállalás feltételeinek elbírálására és szükséges tájékoztatás megadására Vállalkozó munkafelvevője, vagy magasabb beosztású munkatársa jogosult.
 4. A vállalkozás fő profilja az autó alkatrész kereskedelem, a javítási szolgáltatás ezt kiegészítendően az itt vásárolt alkatrészek beépítésére szakosodott, az ügyfél által beszerzett alkatrészeket a vállalkozó nem köteles beépíteni, ez esetben a vállalkozó vizsgálja az ismeretlen eredetű alkatrész beépítésének kockázatát, a rendelkezésre álló műhelykapacitást, azonban indoklás nélkül is jogosult a szolgáltatás megtagadására,  de egyedi megegyezés alapján megteheti, ebben az esetben az alkatrészek megfelelősségéért teljes mértékben a megrendelő a felelős.
 5. A vállalkozó a javítási igényeket előjegyzésbe veszi, de mind a megrendelő, mind a vállalkozó a javítás tényleges megkezdése előtt indoklás nélkül visszamondhatja azt.
 6. A vállalkozó 2 munkahétnél hosszabb időre nem vesz fel fix idejű előjegyzéseket, azon belül is csak napi előjegyzés van, azaz órára pontos előjegyzést a vállalkozó nem garantál.
 7. Amennyiben a vállalkozó vállalja a megrendelő által hozott anyagból történő javítást jogosult a megrendelő felé hulladék megsemmisítési díjat felszámolni ami a keletkezett hulladék típusától és mennyiségétől függ, keletkezett veszélyes hulladékot a vállalkozó nem adhat vissza a megrendelőnek.

 

 

 A jármű átvétele a tulajdonostól, üzembentartótól

 

 

 1. Amennyiben Vállalkozó rendelkezik a kért szolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételekkel, akkor a gépjárművet szakemberével megvizsgáltatja, aki a hiba felvételezés után meghatározza és a megrendelő lapon feltünteti a meghibásodás tényét, valamint a Megrendelő kérését.
 2. Vállalkozó írásban közli a Megrendelővel a megrendelő lapon a kért munkák elvégzésének a munkafelvételkor megállapítható díját és a szolgáltatás elvégzésének határidejét. Leltárjegyzéket készít a gépkocsi tartozékairól (pl. emelő, pótkerék, stb.) és ezt is tételesen feltünteti a megrendelő  lapon, a gépkocsin esetlegesen elforduló karosszériasérülésekkel együtt. Szennyezet karosszériájú gépjármű esetében a Vállalkozó a karosszériahibákért nem felel. Feljegyzi a km-óra állását, valamint feltünteti az üzemanyag-tank feltöltöttségi állapotát is (1/4; 1/2; 3/4; 1/1) majd ezt a lapot mindketten - Megrendelő és Vállalkozó képviselője- aláírásukkal hitelesítik. Amennyiben a vállalási díj a szolgáltatás vállalásakor nem állapítható meg pontosan, Vállalkozó csak tájékoztató adatott  közöl  a Megrendelővel, amit később pontosítani szükséges.                                                                                 Amennyiben a megrendelő nem várja meg az árajánlathoz szükséges vizsgálatokat , vagy az rögtön nem végezhető el a vállalkozó a munkalapon az  árajánlat megbontás után  szöveget tünteti fel és egyeztetett módon ( telefon, e-mail, sms stb) közli a megrendelővel a várható javítási költséget. 
 3. A gépjárműben hagyott személyes tárgyakért és egyéb vagyontárgyakért Vállalkozó felelősséget nem vállal.
 4. A megrendelő lap egyik példánya a megrendelőé, akinek ez egyúttal a vállalkozó részére történ gépkocsi-átadás elismervényeként is szolgál. A rendelt munka elkészülte után, a megrendelő a munkamegrendelő-lap bemutatásával - melyet tőle elvenni nem lehet – igazolja a jármű átvételének jogosságát a vállalkozónál.
 5. A megrendelés alkalmával a megrendelő köteles a vállalkozó részére átadni a gépkocsival együtt annak forgalmi engedélyét és a gépkocsi kulcsát is. A munkalap aláírásával a megbízó igazolja, hogy a gépkocsit jogszerűen használja, egyúttal megbízást ad a Vállalkozónak, hogy gépjárművét szükség esetén ( próbaút, egyébb telephelyen kívüli vizsgálatra vitel stb ) közúton használja.
 6. A megrendelő részére készített árajánlat 3 naptári napig érvényes. Ez arra az esetre vonatkozik, ha a megrendelő a gépjárművét nem hagyja a vállalkozó telephelyén, hanem azt tovább kívánja üzemeltetni. Az említett határidőn belül is megszűnik az érvényesség, ha a gépkocsiban a felvételi állapothoz képest változás következik be (pl. újabb meghibásodás, karambol, stb.).
 7. A munkalap aláírásával a megrendelő elismeri, hogy az ÁSZF-et valamint az adatvédelmi szabályzatát megismerte, ahhoz hozzájárul.

 

 Az átvett gépjármű mozgatása a telephelyen

 

 1. Az ügyfél a gépjárművel az udvaron kialakított ügyfélparkolóig közlekedhet, saját felelősségére, a KRESZ szabályainak betartása mellett. A parkolóhelytől a műhelyig csak a megbízott szerelő, munkafelvevő közlekedhet. Az átvett gépjárműveket gondosan kezeljük, védjük.
 2. A z Old-Mobil-Ker BT. szervize által végzett szervizelési tevékenység közben, az általa okozott, neki felróható károkért teljes körű felelősséget vállal, mely tekintetében érvényes biztosítással rendelkezik.

 

 A megrendelt munka végzése során adódó események

 

 1. Ha a szolgáltatás elvállalásakor nem volt pontosan megállapítható, hogy milyen munkák, elvégzésére van szükség, akkor az előre nem látott és megrendelt munkával közvetlenül összefüggésben lévő hibák, pl. megbontás vagy műszeres vizsgálat útján történ felfedezése esetén a vállalkozó azokat külön megrendelés nélkül is megjavíthatja, ha a javítás összes költsége nem haladja meg azt az összeget, amit a megrendeléskor a szolgáltatás várható legmagasabb díjaként meghatároztak.
 2. Ha a munka végzése során a vállalkozó olyan előre nem látott hibát fedez fel, mely 
  a) a megrendelt munkával nincs összefüggésben, függetlenül attól, hogy ez közlekedés biztonságot érinti-e vagy sem, illetve  

 
b)a felfedezett hiba a megrendelt munkával összefüggésben van ugyan, de annak kijavításával a szolgáltatás díja meghaladná az előzetesen meghatározott várható legmagasabb javításiköltséget, akkor köteles a hiba felfedezéséről és az ezzel kapcsolatos munka díjáról a megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Ezt a munkát a vállalkozó a megrendelő jóváhagyásával végezheti el.

c)amenyiben a jármű javitása során, annak műszaki állapota miatt (pl. csak roncsolással oldható kötőelemek, beszakadó csvarok stb. ) a javítás ideje jelentősen meghaladja az adott javításra fordítható normát a Vállalkozó jogosult az ezzel töltött valós idő felszámolására a Megrendelő hozzájárulásával, amennyiben ezt a Megrendelő megtagadja Vállalkozó jogosult a javítás felfüggesztésére, ez esetben Megrendelő a megontott járművet elszállíthatja, de a megbontásig az gépjárműre fordított időt köteles kifizetni.

c) Megrendelő a felmerülő többletköltségről, vagy egyéb javításról a megrendelést a Válalkozónál telefonos egyeztetéssel, megadott telefonszámról küldött sms-ben vagy e-mail-en is leadhatja.

 1. A 2. b) pont figyelembe vételével a közlekedésbiztonsági szempontból szükséges javítás meg nem rendelése esetén a hibás gépkocsi megrendelőnek történő átadásakor a vállalkozó köteles írásban közölni, hogy a gépkocsi a forgalomban nem vehet részt, és ennek tudomásul vételét a megrendelő  aláírásával köteles igazolni. A hibás gépkocsi elszállításáról a megrendelő köteles gondoskodni, azonban vállalkozó ebben kérésre segítséget nyújt.
 2. Amennyiben a megrendelt munka elvégzésére előre nem látható - a 2. pontban leírtakon kívül - egyéb ok akadályozza, azt a Megrendelővel haladéktalanul, de még a vállalási határidő lejárta előtt közölni kell.
 3. A szolgáltatás közben okozott károkért, pl. karosszéria-sérülés, egyéb rongálódás, a vállalkozó kártérítéssel tartozik. A kártérítési igényt írásban kell bejelenteni.
 4. A vállalkozó hatáskörén kívül keletkezet károkért (pl természeti katasztrófa, jégeső, harmadik fél által okozott kár, nem a vállalkozó hibájából keletkezett tűz,  stb) a vállalkozó nem felelős. ( javításra átvett gépjárművek tárolása kerítéssel zárt telephelyen, nem fedett parkolóban történik)
 5. Közlekedési baleset esetén, amennyiben az nem a vállalkozó hibájából következik be, a vállalkozót felelősség nem terheli, ebben az esetben a megbízó a vonatkozó szabályoknak megfelelően a károkozón, vagy annak biztosítóján keresztül érvényesítheti kárigényét.

 

 Az elkészült gépkocsi átadása, számlázás

 

 1. A vállalkozó a gépkocsi javításának elkészültéről értesíti a megrendelőt. Amennyiben a megrendelő a gépkocsi készre-jelentésétől számított 6 napon belül a gépkocsit nem veszi át, a vállalkozó tárolási díj felszámítására jogosult melynek mértéke napi nettó 2500 ft.  Amennyiben a megrendelő vagy megbízottja a megküldött készre-jelentés ellenére a gépkocsit 6 hónapon belül nem veszi át, a vállalkozó a javítási és tárolási díj érvényesítése érdekében jogi eljárást kezdeményez.
 2. A vállalkozó jogosult más vállalkozásoktól szolgáltatásokat igénybe venni és azokat közvetített szolgáltatásként a megrendelő felé, továbbszámlázni. (alvállalkozó)
 3. A vállalkozó az elvégzett munkáról és a beépített anyagokról köteles a mindenkori jóváhagyott formátumnak megfelelő számlát vagy nyugtát adni a megrendelőnek. A számlában feltünteti
  a) az elvégzett munka megnevezését,
  b) a rezsióradíjat,
  c) a ráfordított idő mennyiségét,
  d) a szolgáltatás díjának összegét,
  e) a felhasznált anyagok tételes felsorolását, mennyiségét és értékesítési árát,
  f) tanúsítást arról, hogy a felhasznált anyag és a beépített alkatrész rendeltetésszerű használatra alkalmas.
 4. Nyugta adás esetén a munkalap felel meg a tanúsításnak.
 5. A számlában feltüntetett díjtételek a mindenkori érvényes rezsióradíjak , normaidők és vállalási díj alapján vannak meghatározva.
 6. A javítás során lecserélt alkatrészek a megrendelő tulajdonát képezik. (kivéve a garanciális, valamint a biztosítási ügyintézéssel végzett javítások esetén) Megrendelőnek a munkalapon kell nyilatkoznia arról, hogy ezekre igényt tart-e. Amennyiben nem kéri a lecserélt alkatrészeket, úgy a vállalkozó intézkedik a lecserélt alkatrészek megsemmisítésről.

 

 A szolgáltatással szembeni panaszok intézése

 

 1. A munkavégzéssel kapcsolatban felmerült minőségi kifogások bejelentését a megrendelőnek írásban kell megtenni. A panaszokhoz a számlát, vagy nyugtát és a munkalapot is be kell mutatni. 
 2. A téves hiba felvételezés alapján szükségtelenül végzett munka ellenértékének kifizetését a megrendelő a gépjármű átvételekor megtagadhatja, kivéve ha a hiba más módon nem állapítható meg, és a Vállalkozó ezt a Megrendelővel közölte.
 3. A megrendelő a vállalkozótól a mindenkori érvényes jótállási időn belül kérheti:
 4. a) a hibásan vagy hiányosan végzett munka kijavítását,
  b) a kifizetett díj arányos csökkentését, illetve visszafizetését,
  c) az elvégzett munkával összefüggésben keletkezett hiba díjmentes kijavítását.
 5. A kijavítandó gépjármű beszállításáról a megrendelő köteles egyeztetni a vállalkozóval, amennyiben azt a vállalkozó nem tudja megoldani megrendelő beszállítathatja harmadik félel is . A vállalkozó jótállási kötelezettségének saját telephelyén tesz eleget. A gépjármű szállítási költségeit jogos reklamáció esetén a vállalkozó, egyéb esetben a megrendelő köteles kifizetni.
 6. Vállalkozó a megrendelő kifogásait lehetö legrövidebb időn  belül köteles megvizsgálni, és ha az alapos, a jótállásra vonatkozó rendelkezésnek megfelelően köteles azt rendezni.
 7. Amennyiben a reklamáció okát a megrendelő által elfogadott határidőn belül a vállalkozó alkatrészhiány miatt megszüntetni nem tudja, úgy arról a megrendelőt tájékoztatja, és újabb egyeztetett határidőt ad.
 8. A szolgáltatás akkor tekinthet nem megfelelőnek, ha a vállalkozó a munkafelvétel során feltárt hibákat és a megrendelt javításokat bizonyítható módon nem, vagy rosszul végezte el, de a munka ellenértékét a számlában felszámítja.
 9. Nem tekinthető nem megfeleőlnek a szolgáltatás, ha a vállalkozó a jármű megbontása során olyan hibát észlel, ami a hiba felvételezés alkalmával nem volt megállapítható, és a megrendelő az utólagosan tudomására hozott hiba kijavítását a vállalkozónál nem vagy csak részben rendeli meg.
 10. A 8. és 9. pontban meghatározott alapelvek figyelembe vételével a panasz kivizsgálása az alábbi módszer szerint történik:
  a) a munkavégzés mennyiben szolgálta a munka vállalására vonatkozó bizonylatokban (megrendelésben) rögzített és a megrendelő tudomására hozott, vagy az általa kért hiba elhárítását.
  b) a jármű megbontása és javítása során eőlállt -e olyan újabb hiba, ami a hiba felvételezés során nem jelentkezett, és erről a megrendelő  kapott-e tájékoztatást?
  c) a számlán feltüntetett javítási műveletek alapján megállapítható-e a javításhoz felhasznált és leszámlázott alkatrészek és anyagok szükségszerűsége?
  d) a műszaki beavatkozás eredményeként bekövetkezett-e a működő egységek javulása, és ha a beállítási, működési paraméterek mérhetők, azok mennyiben felelnek meg a gyári javítóipari technológiákban meghatározott értékeknek?
  e) a jármű rendeltetésszerű üzeme szempontjából lényeges, de diagnosztikai eszközökkel nem minősíthető szerkezeti egységek ellenőrzésére a szemrevételezés, a működés-, ill. a futáspróba szolgál. Ennek során vizsgálni kell az erőátviteli szerkezetek és jelzőberendezések működképességét, a külső és belső szerkezeti zajokat, valamint a járműre jellemző menettulajdonságokat.
 11. Amennyiben a panasztevő a vizsgálatkor jelen kíván lenni, úgy számára a vállalkozónak azt lehetővé kell tenni.
 12. A vizsgálat eredményéről a vállalkozó a Megrendelővel közösen jegyzőkönyvet vesz fel, ahol mindkét fél közli a vizsgálat megtörténte utáni észrevételeit. Véleménykülönbség esetén a jegyzőkönyv egy példányát a vállalkozó köteles a panaszt továbbiakban elbíráló külső szerv részére eljuttatni.

.

 

 Jótállási feltételek

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 248. §-ában foglaltakra és a 249/2004. (VIII. 27.) Korm. Rendelet alapján az alábbi feltételek mellett vállal jótállást:

 

 

 1. A jótállás időtartama a mindenkori törvényi szabályozásnak megfelelően.
 2. A jótállás időtartama a szolgáltatás igénybevétele után, a fogyasztó vagy megbízottja részére való átadástól, a kiállított számla keltétől számítandó.
 3. A megrendelő a jótállási igényét a szolgáltatás alkalmával kapott számla bemutatásával, a hiba észlelése után, a jótállási időszakon belül történ írásbeli bejelentéssel érvényesítheti.
 4. Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha
  a) az alkatrészt a megrendelő hozta,
  b) a hiba természetes elhasználódás következménye,
  c) természetes elhasználódás miatt a beszabályozás sikertelen.
 5. d) a javítás, beszabályozás, alkatrészcsere az gépjármű egyéb nem megfelelően működő, elhasználódott vagy hibás alkatrészei miatt eredménytelen illetve a beépített alkatrész újbóli megibásodását okozza.
  Megjegyzés az a) ponthoz:
  A megrendelő által hozott alkatrészeket a vállalkozó szemrevételezéssel ellenőrzi. Amennyiben hibát nem állapít meg, az alkatrészt beszereli, de ezekre az alkatrészekre jótállást nem vállal. A megrendelő által hozott alkatrész, anyag rejtett hibája esetén a vállalkozót jótállási kötelezettség nem terheli. Hibás alkatrész beszerelését a vállalkozó nem vállalhatja.
 6. A jótállás feltételeként a vállalkozó a javítással kapcsolatban műszakilag indokoltan előírhat meghatározott futásteljesítményhez kötött,  kötelező - nem díjmentes - átvizsgálást, olajcseré, szervizelést stb.
 7. Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha 
  a) a megrendel a gépkocsira érvényes átvizsgálásokat, karbantartást egyáltalán nem, nem megfelelően, vagy nem a megadott km-határérték elérésekor végezteti el,
  b) a gépkocsin a javított részt, a javítást végző vállalkozón kívül más megbontja,átalakítja, javítja,
  c) a gépkocsin a javított egység megsérül, megsemmisül (elemi csapás, baleseti sérülés),
  d) a gépkocsit nem a gyártómű által adott kezelési utasításnak megfelelően, ill. szakszerűtlenül üzemeltették.  

e) az javított, cserélt egység meghibásodása egyéb meghibásodás következménye.

 1. Szakszerűtlen kezelésnek minősül, ha
  - nem az előírt üzemanyagot, kenőanyagot használják,
  - a gépkocsit nem megfelel módon tárolják,
  - a meghibásodás után tovább üzemeltetik, ami további rongálódást idéz el,
  - a gépkocsit autó versenyen használják,
  - a gépkocsit gépjárművezetés-oktatásra használják,
  - a gépkocsit nem rendeltetésszerűen használják.                                                                                                                                                                      -a szükséges karbantartásokat nem végzik ell, vagy nem időben végzik el

 

 1. Nem vonatkozik a jótállás az izzókra, valamint a különböző üvegféleségek, műanyag búrák törésére, kopó alkatrészek kopására (fékbetétek, tengelykapcsolók, gumi alkatrészek, ablaktörlők, stb.)
 2. Nem érvényesíthető a jótállás amennyiben a hiba megszüntetésére a Vállalkozó  javaslatot tesz és ezt a megrendelő csak részben fogadja el a hiba átmeneti megszüntetése érdekében.

 

 

Kelt: Nyíregyháza 2022 07 01 

Érvényes: visszavonásigez

 

                                                                            Zajácz Zoltán (Cégvezető)

 

 

 2024.01.01-től érvényes javítási díjak

 

alap óradíj : 15.000ft+áfa/óra

törzsvásárlói óradíj: 10.000ft+áfa/óra

hozott alkatrészből történő javítás óradíja: 20.000ft+áfa/óra

flottajavításos óradíj : egyedi megállapodás alapján

karosszériajavítás óradíja (alvállalkozói) : 28.500ft+áfa/óra

fényezés óradíja (alvállalkozói) : 29.500ft+áfa/óra

hibakód olvasás gyári diagnosztikával: 8.500ft+áfa/db

futómű műszeres ellenörzés : 10.000ft+áfa/db

futómű beállítás : alapdíj 10.000ft+áfa + ráfordított idő/óradíj

kulcsmásolás: 1.500 ft+áfa

műszaki vizsga alvállalkozói díjak: 25-35.000ft

műszaki vizsga ügyintézés: bruttó 8.000 ft

A műszeres mérések tájékoztató jellegűek.

Nyíregyháza 2024.01.01.

 

 

                                                                                             ...........................................................................................................

                                                                                                                              Zajácz Zoltán cégvezető

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

Bemutatkozás

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec mattis dictum ipsum eget sollicitudin. Suspendisse consequat nulla non lectus blandit ac consectetur metus

Proin semper ante eget sem fermentum dignissim. Maecenas nibh eget.

Elérhetőségek

OLD-MOBIL-KER BT
4405 Nyíregyháza Számadó u 44 sz
TELEFON: 06302064217
E-mail: toyota@oldmobilker.hu
toyota.aruhaz.info - OLD-MOBIL-KER BT - ÁSZF - Adatkezelési tájékoztató
Webáruház készítés a StartÜzlettel.